O projekcie

Zapraszamy do udziału w realizowanym przez nas projekcie

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia z województwa podkarpackiego

Uczestnikami projektu mogą być:

 • osoby dorosłe w wieku powyżej 29 roku życia
 • osoby bezrobotne zarejestrowane i niezarejestrowane w PUP
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby bierne zawodowo
 • będące mieszkańcami województwa podkarpackiego

W szczególności zapraszamy:

 • osoby w wieku 50+
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem do poziomu ISCED 3
 • osoby niepełnosprawne

W ramach szkolenia oferujemy:

 • identyfikację potrzeb uczestników, doradztwo zawodowe
 • opracowanie Indywidualnych Planów Działania
 • szkolenia zawodowe (oraz stypendia szkoleniowe)
 • płatne staże zawodowe (4-miesięczne, stypendium stażowe: 997,40 zł/miesiąc)
 • pośrednictwo pracy

Projekt zakłada objęcie wsparciem 80 osób bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego.

Dla uczestników przewidziane jest kompleksowe wsparcie, w tym poradnictwo zawodowe, Indywidualne Plany Działania, szkolenia zawodowe, płatne staże zawodowe i pośrednictwo pracy.

Projekt jest realizowany w okresie: 03.09.2018 – 31.03.2020.

Nr projektu: RPPK.07.01.00-18-0017/18

Dokumenty zgłoszeniowe


Zapytania ofertowe


Harmonogramy