O projekcie

Zapraszamy do udziału w realizowanym przez nas projekcie

Aktywizacja zawodowa osób 30+ dla osób z Województwa Łódzkiego

Uczestnikami projektu mogą być:

 • osoby dorosłe w wieku powyżej 30 roku życia
 • osoby bezrobotne zarejestrowane i niezarejestrowane w PUP
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby bierne zawodowo
 • będące mieszkańcami województwa łódzkiego

W szczególności zapraszamy:

 • osoby w wieku 50+
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem do poziomu ISCED 3
 • osoby niepełnosprawne

W ramach szkolenia oferujemy:

 • identyfikację potrzeb uczestników, doradztwo zawodowe
 • opracowanie Indywidualnych Planów Działania
 • szkolenia zawodowe pod zdiagnozowane potrzeby uczestników (oraz stypendia szkoleniowe)
 • szkolenia zawodowe: opiekun osoby starszej, niepełnosprawnej lub zależnej (oraz stypendia szkoleniowe)
 • płatne staże zawodowe (4-miesięczne, stypendium stażowe: około: 1 000,00 zł netto/miesiąc)
 • pośrednictwo pracy

Projekt zakłada objęcie wsparciem 60 osób bezrobotnych i biernych zawodowo zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

Dla uczestników przewidziane jest kompleksowe wsparcie, w tym poradnictwo zawodowe, Indywidualne Plany Działania, szkolenia zawodowe, płatne staże zawodowe i pośrednictwo pracy.

Projekt jest realizowany w okresie: 01.10.2019 – 30.06.2022.

Wartość projektu: 972 404,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 826 543,40 zł

Dokumenty zgłoszeniowe


Zapytania ofertowe


Harmonogramy