O projekcie

Zapraszamy do udziału w projekcie wsparcia dla osób zagrożonych utratą pracy/przewidzianych do zwolnienia

i bezrobotnych, które utraciły pracę z przyczyn zakładu pracy – w ramach projektu:

PRZYSTOSUJ SIĘ DO ZMIAN – PROGRAM OUTPLACEMENTOWY DLA OSÓB Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Uczestnikami projektu mogą być osoby:

 • dorosłe w wieku powyżej 18 roku życia
 • będące mieszkańcami województwa łódzkiego
 • przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika (12 osób) i bezrobotne, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (48 osób)
 • osoby z niepełnosprawnościami (6 osób)

Zakres działań w projekcie:

 • doradztwo zawodowe w tym opracowanie Indywidualnych Planów Działania
 • wsparcie psychologiczne
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia i kursy zawodowe
 • staże
 • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • wsparcie doradcze przy otwieraniu działalności gospodarczej

W ramach projektu oferujemy:

 • doradztwo zawodowe i poradnictwo psychologiczne dla 60 osób
 • szkolenia zawodowe dla 40 osób
 • staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym dla 40 osób
 • szkolenia i wsparcie szkoleniowo doradcze z zakresu przedsiębiorczości dla 20 osób
 • granty finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 27 737,04 zł
 • finansowe wsparcie pomostowe dla osób rozpoczynających własną działalność gospodarczą po 2 100,00 zł przez 6 m-cy – dla 20 osób
Szczególnie
zapraszamy:

 

osoby w wieku 50+
kobiety
osoby opiekujące się dzieckiem
osoby opiekujące się osobą zależną
osoby pozostające bez zatrudnienia
osoby niepełnosprawne
osoby o niskich kwalifikacjach


Dokumenty zgłoszeniowe
dla osób na działalność gospodarczą

 

Listy rankingowe

 

Zapytania ofertowe

 

 

Harmonogramy